MIT App Inventor 2
Step 1
Login/Register
My Projects → Start New Project
On the right you can see the Design of our App. You surely can change anything in here to your liking (e.g.: renaming, rearranging).
Here is a list of all the Components you will need.
1) User Interface
− 2x Label
− 4x Button
− 1x ListPicker
2) Layout
− 1x VerticalArrangement
− 2x HorizontalArrangement
3) Sensors
− 1x AccelerometerSensor
− 1x Pedometer
− 1x Clock
4) Storage
− 1x TinyDB
Step 2
Now we are going to give your Buttons some functions to work with. Button1 will be our “Start” Button. When clicked it enables the AccelerometerSensor1 and the Pedometer1 so the App than starts recording of your movements.
The Acceleration Sensor is a build in component of your Android Device. With the command “set AccelerometerSensor1.Enabled to true” we tell the Phone to activate this specific sensor. The Pedometer1 can work without the AccelerometerSensor1 but then it would lose on accuracy.
After clicking the Button1 the Pedometer1 starts collecting data on the phones movement. The Pedometer1 can detect if you are walking and if so will trigger the “when Pedometer1.SimpleStep” Event which provides two Variables.
We also want to see how many steps we have taken and the distance we walked. For that we use the Event-Block and add a “set Label1.Text to” and append the Variable “get simpleSteps” to it. We repeat this for Label2 with “get distance”.
Now when ever the Phone detects a “SimpleStep” it will write the amount of steps taken and distance walked onto the Labels you can see on your Phone.
Next we are adding the function for Button2 as “Stop” Button.
If Button2 gets pressed it should stop the recording of your steps and walked distance. Similar to Button1 we take the “when Button2.Click” Event and add the “set AccelerometerSensor1.Enabled to” command. But this time we want to turn it off so instead of “true” we use “false” as status for it. Additionally we add the “call Pedometer1.Stop” command to stop the Pedometers recording.
Step 3
In this segment we give the remaining Buttons a purpose. Button3 will be a “Save” Button to save all walked steps and the distance. Button4 will be a “Reset” Button so we can reset our walked steps and distance.
First we make the “Reset” function:
We use the Event “when Button4.Click” and add “set Label1.Text to” to which we append a string which will be displayed on your Phones screen we repeat the same for Label2. The last process “call Pedometer1.Reset” will reset all values from the Pedometer. If you would start again you will start from 0 steps and 0 meters distance.
For the last two components Button3 and ListPicker1 we additionally will use the added TinyDB1 this will allow us to store values and even after closing the app to get them. We use Button3 as “Save” Button to save our steps and the distance as variables into the Local Database (TinyDB1). We use the “when Button3.Click” Event and right at the start initialize a locale variable which we will use to store and save our steps and walked distance in. When Button3 is being clicked the TinyDB1 will search for the tag “Saves”. After that it will append the current Time, Steps as well the Distance as list to the local “array”.
When done the finished list (“array”) will get saved in the TinyDB1 as “Saves” ready to get called again.
Step 4
Last but not least we want to add a functionality to the ListPicker1. When we click on it we want to see all our saved information.
This is pretty simple. All we got to do is to add the Event “when ListPicker1.BeforePicking”. Than we add “set ListPicker1.Elements to” so we can alternate the Elements. In our case the elements are our previous saved Date of save, Steps and the Distance. To get these we use “call TinyDB1.GetValue by tag””Saves”.
With this added we are done! Your Pedometer App is now fully functional!

MIT App Inventor 2

MIT App Inventor 2
Krok 1
Zaloguj się / Zarejestruj moje projekty → Rozpocznij nowy projekt
Po prawej stronie można zobaczyć projekt naszej aplikacji.
Na pewno możesz tu zmienić wszystko na swoje życzenie (np. : zmianę nazwy, przestawienie).
Oto lista wszystkich komponentów, które będą Ci potrzebne.
1) Interfejs użytkownika
– 2x Etykieta
– 4x Przycisk
– 1x Wybór listy
2) Układ
– 1x Układ pionowy
– 2x pozioma styczność
3) Czujniki
– 1x przyspieszeniomierz Sensor
– 1x krokomierz
– 1x zegar
4) magazynowanie
– 1x TinyDB
Krok 2
Teraz mamy zamiar dać przyciskom kilka funkcji do pracy. Przycisk 1 będzie naszym przyciskiem „Start”.
Po kliknięciu włącza on AccelerometerSensor1 i Pedometer1, aby aplikacja zaczęła nagrywać Twoje ruchy.
Czujnik przyspieszenia jest wbudowany w komponent twojego urządzenia z systemem Android. Za pomocą komendy „set AccelerometerSensor1. Enabled to true” mówimy Telefonowi, aby aktywował ten konkretny czujnik. Krokomierz1 może pracować bez czujnika przyspieszeniomierza1,
ale wtedy straciłby na dokładności.
Enabled to” command. But this time we want to turn it off so instead of “true” we use “false” as status for it. Additionally we add the “call Pedometer1.Stop” command to stop the Pedometers recording.
Po naciśnięciu przycisku1 Krokomierz1 rozpoczyna zbieranie danych o ruchu telefonów. Krokomierz1 może wykryć, czy idziesz, a jeśli tak, to wyzwoli zdarzenie „when Pedometer1. SimpleStep”, które zawiera dwie Zmienne. Chcemy też zobaczyć, ile kroków zrobiliśmy i jaki dystans przebyliśmy. Do tego celu używamy Event-Block i dodajemy „set Label1. Text to” i dołączamy do niego Zmienną „get simpleSteps”. Powtarzamy to dla Label2 z „get distance”. Teraz, gdy kiedykolwiek telefon wykryje „SimpleStep”, zapisze ilość wykonanych kroków i odległość przebytą na etykietach, które możesz zobaczyć na swoim telefonie. Następnie dodajemy funkcję dla przycisku2 jako przycisk „Stop”. Jeśli przycisk2 zostanie wciśnięty, powinno to zatrzymać nagrywanie kroków i przebytej odległości. Podobnie jak w przypadku przycisku 1 bierzemy zdarzenie „when Button2. Click” i dodajemy „set AccelerometerSensor1”.
Włączony do” polecenia. Ale tym razem chcemy go wyłączyć, więc zamiast „prawdziwego” używamy „fałszywego” jako statusu dla niego. Dodatkowo dodajemy polecenie „wezwij Pedometr1. Stop”, aby zatrzymać nagrywanie Pedometrów.
Krok 3
W tym segmencie nadajemy pozostałym przyciskom cel. Przycisk 3 będzie przyciskiem „Zapisz”, aby zapisać wszystkie kroki i odległość. Przycisk4 będzie przyciskiem „Reset”, dzięki czemu będziemy mogli zresetować nasze kroki i odległość. Najpierw wykonujemy funkcję „Reset”: Używamy zdarzenia „kiedy Button4. Click” i dodajemy „set Label1. Text to”, do którego dołączamy łańcuch, który będzie wyświetlany na ekranie Twoich telefonów, powtarzamy to samo dla Label2. Ostatni proces „wywołania Krokomierza1. Reset” spowoduje wyzerowanie wszystkich wartości z Krokomierza. Jeśli zaczniesz od nowa, zaczniesz od 0 kroków i 0 metrów odległości. Dla dwóch ostatnich komponentów Button3 i ListPicker1 dodatkowo użyjemy dodanego TinyDB1, co pozwoli nam na przechowywanie wartości i nawet po zamknięciu aplikacji, aby je uzyskać. Przycisku3 używamy jako przycisku „Save” do zapisywania naszych kroków i odległości jako zmiennych w lokalnej bazie danych (TinyDB1).
Używamy zdarzenia „when Button3. Click” i od razu na początku inicjalizujemy zmienną lokalną, której będziemy używać do przechowywania i zapisywania naszych kroków i przebytej odległości. Po kliknięciu przycisku3 TinyDB1 wyszuka tag „Saves”. Następnie dołączy aktualny czas, kroki oraz listę Odległość jako listę do lokalnej „tablicy”. Po zakończeniu, zakończona lista („tablica”) zostanie zapisana w TinyDB1 jako „Zapisana” gotowa do ponownego wywołania.
Krok 4
Na koniec chcemy dodać funkcjonalność do ListPickera1. Po kliknięciu na nią chcemy zobaczyć wszystkie zapisane przez nas informacje. To jest całkiem proste. Jedyne co musimy zrobić, to dodać Event „kiedy ListPicker1. BeforePicking”. Następnie dodajemy „set ListPicker1. Elements to”, dzięki czemu możemy zmieniać elementy. W naszym przypadku są to elementy zapisane wcześniej Data zapisu, Kroki i Odległość. Aby je uzyskać, używamy opcji „Call TinyDB1. GetValue by tag””Saves”. Z tym dodatkiem jesteśmy skończeni! Twoja aplikacja krokomierza jest teraz w pełni funkcjonalna!